ahmed shanas - Ahmed Shanas

Ahmed Shanas

Jaankaari khel lafzon ka zabaan ka shor hai Jo bahut kam jaanta hai wo yahaan shah-zor hai